หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ก.เกษตรฯจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง

ก.เกษตรฯจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง

พิมพ์
กระทรวงเกษตรฯจับมือจังหวัดอ่างทอง จัดงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง  ครั้งที่ 2วันที่ 29 ม.ค. – 9 ก.พ. นี้  ที่วัดขุนอินทประมูล  อ. โพธิ์ทอง  จ. อ่างทอง  พบกับการจัดแสดงองค์ความรู้และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร  พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าคุณภาพจากสินค้า  OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง  ครั้งที่ 2  ภายใต้แนวคิด  “เกษตร นวัตกรรมธรรมชาติ  สร้างสมดุลชีวิต  สร้างอนาคตยั่งยืน” ณ. วัดขุนอินทประมูล  อ. โพธิ์ทอง  อ. อ่างทอง ว่า จังหวัดอ่างทองและจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่สำคัญของภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย  เป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในประเทศและนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศ  จากการจำหน่ายผลิตผลการเกษตรไปยังนานาประเทศมาช้านาน  ด้วยศักยภาพที่มีอยู่เชื่อว่าภาคเกษตรกรรมของพื้นที่บริเวณนี้จะทวีความสำคัญยิ่งๆขึ้น  จากการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สำคัญ  เมื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558  โดยจะต้องมีการเตรียมการเพื่อเป็นการรองรับการแข่งขันทางการตลาดของการค้าทุกประเภทโดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีพัฒนาการทั้งงานวิจัย  งานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และประการสำคัญมีการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นรูปแบบเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ช่วงชิงตลาดให้มากที่สุด  ฉะนั้น  ภาคการเกษตรของประเทศไทยเองก็ต้องมีการปรับปรุงและสร้างพัฒนาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น  หรือแม้กระทั่งให้ได้จำนวนการผลิตแบบ  Mass  Product  แต่ต้อง  Mass ในแบบ  Niche  market  ด้วย นั่นคือ  นับจากนี้ไปการผลิตผลผลิตต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ประเทศคู่ค้าเชื่อใจ

นายชวลิต  กล่าวต่อไปว่า  การจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง  ครั้งที่ 2 ”ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดอ่างทอง  ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญเพราะการเตรียมความพร้อมให้แก่งานเกษตรกรรมทุกภาคส่วน  ซึ่งมีความจำเป็นต้องเร่งกระทำ  เกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งที่จะเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้ทันต่อความก้าวหน้าของสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกและโอกาสที่เกษตรกรไทยในการก้าวสู่การเป็น “ผู้นำเกษตรกรโลก”และภาคเกษตรไทยเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

 “การจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำองค์ความรู้ นำเทคโนโลยีที่ตกผลึกแล้วมาเป็นแบบอย่างให้ทุกฝ่ายได้นำไปปฏิบัติต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศชาติและเกษตรกร  องค์ประกอบของการจัดงานจะส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการผลิตที่ดีคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการผลิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าได้ยืนอยู่ในตลาดโลกอย่างเต็มภาคภูมิและเป็นกลไกในการผลักดันให้ภาคเกษตรของจังหวัดอ่างทองและจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยามีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆภาค” นายชวลิตกล่าว

 สำหรับการจัดงานเกษตรของดีเมืองอ่างทอง  ครั้งที่ 2  มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญใน 2 ส่วน  โดยส่วนแรกเป็นการจัดแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยทางการเกษตรซึ่งจะเป็นฐานความรู้ให้แก่เกษตรกรนำไปต่อยอดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรมธรรมชาติ : สร้างสมดุลชีวิต  สร้างอนาคตยั่งยืน”เน้นถึงความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของภาคเกษตรกรรมจากองค์ความรู้ของ 13 หน่วยงาน  โดยจัดแสดงองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร  สร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากนโยบายกำหนดเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ประกอบการตัดสินใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างพัฒนาการให้แก่เกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผู้แทนเกษตรกรในสาขาอาชีพต่างๆทั้งด้านการผลิตพืช  ปศุสัตว์  ประมง  รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเกษตร  และการตลาด  ที่เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้นตลอดเวลา  12 วัน  และในส่วนที่สอง เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนานาภัณฑ์  ทั้งของสด  และการแปรรูปจากกลุ่มสหกรณ์  กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอ่างทองยังได้จัดแสดง  และภาคเอกชน  ในราคาที่เป็นธรรม  จากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง  นอกจากนี้  จังหวัดอ่างทองยังได้จัดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรจังหวัดอ่างทองผ่านนิทรรศการชุด “จำหลักแผ่นดิน  จำหลักพระราชดำริ”โดยการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองมานำเสนอ
 

Read : 895 timesjL Poll Module1

ประมงขู่หยุดจับปลาขอผ่อนปรนเวลาเข้าระบบออกไปก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*