หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ในหลวงโปรดเกล้าประกาศตั้ง ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในหลวงโปรดเกล้าประกาศตั้ง ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลค.) ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28พฤษภาคม พุทธศักราช 2551และลงวันที่ 26ตุลาคม พุทธศักราช 2554นั้น

บัดนี้ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 209 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 23กันยายน 2556ให้ความเห็นชอบนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาที่ประชุมตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 1. นายจรูญ อินทจาร เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ.

 

Read : 711 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ