หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ ในหลวงโปรดเกล้าประกาศตั้ง ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในหลวงโปรดเกล้าประกาศตั้ง ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลค.) ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28พฤษภาคม พุทธศักราช 2551และลงวันที่ 26ตุลาคม พุทธศักราช 2554นั้น

บัดนี้ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 209 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 23กันยายน 2556ให้ความเห็นชอบนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาที่ประชุมตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 1. นายจรูญ อินทจาร เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ.

 

Read : 1264 times

jL Poll Module1

หยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ท่านวางแผนตั้งงบค่าใช้จ่ายไว้อย่างไร 

Poll (2)

สิ้นปีนี้ท่านคาดหวังเรื่องเงินโบนัสอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*