Purchase generic remeron Online, vertica.com, buy remeron online generic, buy clavamox online generic, cost of order clavamox without prescription uk, uk order generic clavamox online , vertica.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement:ACIA)

พิมพ์

AEC-pedia

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement:ACIA)

    ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีการริเริ่มขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและมีมติร่วมกันให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียนทำการปรับปรุงความตกลงที่มีอยู่เดิมทั้ง 2 กรอบ ได้แก่ กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงเปิดเสรีการลงทุนที่มีผลบังคับใช้ในปี 2541 และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2530 ให้มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล และผนวกรวมกันให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียวที่มีชื่อเรียกว่า ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนหรือ ACIA ซึ่งต่อมาได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และมีการลงนามในข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประเทศไทย ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14
    ACIA เป็นกรอบความตกลงที่มีขอบเขตกว้างขวาง กล่าวคือ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น 1. การส่งเสริม คือ การเปิดเสรีการลงทุน ครอบคลุมภาคการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน โดยขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียนและพัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาค  2. การคุ้มครอง ซึ่งมีพันธกรณีที่สำคัญคือ การปฏิบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนอย่างเป็นธรรม และ 3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและในหลักทรัพย์ เช่น ปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและการอนุญาตให้ง่ายขึ้นพัฒนาฐานข้อมูลและให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของอาเซียนและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนนโยบายการลงทุน
    ล่าสุด ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 45 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ 10 ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการตาม Blueprint ของประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขันและมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 80 ของข้อตกลงทั้งหมด โดยประเทศที่ดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย และอาเซียนกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพิธีสารเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบทของ ACIA ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย

■ คอลัมน์ AEC Pedia / ■ ฐกร ภูวสุวรรณ์
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,883 (31) วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 

Read : 4166 timesjL Poll Module1

ท่านคิดว่าความเสี่ยงไหนน่าห่วงกว่ากัน 

Poll (2)

สนช.เสนอปฎิรูปตำรวจยกฐานะเท่ากระทรวงขึ้นตรงนายกฯ16กรมคุมพื้นที่ ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*