หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ เช็คมติครม!แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆ

เช็คมติครม!แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆ

พิมพ์

วันนี้ (17 กันยายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 

 
จากนั้น นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                หิมะทองคำ และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร
       

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้ง นายจักร จามิกรณ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

    
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ หมั่นคติธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวและไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอดังนี้
       
สาระสำคัญของเรื่องสปน. รายงานว่า
       
1. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2406 โดยในวันที่ 1 มกราคม 2557 จะครบรอบ 150 ปี ของวันพระราชสมภพ ดังนั้น สปน. จึงเห็นสมควรที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณนานัปการ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินงาน จึงได้จัดทำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ นำเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวแล้ว ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
       
2. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
       
องค์ประกอบ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ รองเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก           ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขาธิการสภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการราชินีมูลนิธิ  ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ              หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์  หม่อมราชวงศ์สุนิดา กิติยากร โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ์) และ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
อำนาจหน้าที่  
        1. กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี                  พัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
        3. เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
        4. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
        5. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
       
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)
        

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
        

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จะครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

แต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
       

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
         1. นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
        2. นางสาวรังสิมา จารุภา ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
         ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนนายศรกวี ปูรณโชติ กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสินที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
       
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน จำนวน 7 คน     ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ 2. นางพรศิริ มโนหาญ      3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก วรพจน์ ขำพิศ 5. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์      6. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ 7. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
    
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรางคณา อิ่มอุดม ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน สำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน เป็นกรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนางสาวจีรพรรณ     โอฬารธนาเศรษฐ์ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
       
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ชุดใหม่ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ. ชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 4 ปีตามวาระแล้ว ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เสนอ ดังนี้ 1. นายมณฑล     สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 2. นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
       
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจรัญ หอมเทียนทอง ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ แทนนายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ที่ขอลาออก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
 
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ
       
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายวิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (จะครบวาระ 1 ปีในวันที่ 19 กันยายน 2556) 2. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (จะครบวาระ 1 ปีในวันที่ 20 กันยายน 2556) 3. นายเอนก หุตังคบดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะครบวาระ 1 ปีในวันที่ 20 กันยายน 2556)

 

Read : 3719 times

jL Poll Module1

ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเลื่อนการประกาศใช้ออกไปอีก 3 เดือน ท่านเลือกแนวทางไหน


 

Poll (2)

สรรพากรจี้5แสนรายผู้ค้าอี-คอมเมิร์ชต้องแจ้งเสียภาษี ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*