หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

พิมพ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมสมองวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เน้นการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยระหว่างปี 2551-2555ได้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์กว่า 6,000แห่ง ปริมาณเงินกว่า 13,000ล้านบาท และในปี 2556ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์อีก 4,757ล้านบาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเปิดสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารเงินทุน เมื่อวันที่  14กรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมภูวนาลี  รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง และกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ฝ่ายจัดการและกรรมการ เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดจาก 19จังหวัด รวม 120คน ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อกู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาและขยายธุรกิจ โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมผลผลิต จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ให้สมาชิกกู้ยืมและนำไปลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร โดยในช่วงปี 2551-2555ทางกองทุนฯได้สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแก่สหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 6,000แห่ง คิดเป็นปริมาณเงินกว่า 13,000ล้านบาท และในปี 2556กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์อีก 4,757ล้านบาท               ซึ่งการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์นั้น จะต้องข้อมูลของสหกรณ์เพื่อประกอบคำขอกู้เงิน และพิจารณาถึงโอกาสและความเสี่ยงที่จะได้รับการชำระหนี้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และในปีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถส่งชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์           ได้ถึง 98.90 %ของวงเงินกู้ทั้งหมด

“ วัตถุประสงค์ของการมีกองทุนพัฒนาสหกรณ์คือเปิดโอกาสให้สหกรณ์ที่กำลังพัฒนาและต้องการใช้เงินทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ ได้ใช้เงินกองทุนฯจริงๆ ที่ผ่านมาของการดำเนินงานกองทุนฯ ซึ่งเราได้มีการประเมินผลประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของสหกรณ์เป็นระยะ ๆ 5 ปี 10 ปี พบว่า การเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของบางสหกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างชัดเจน จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงวิธีการจัดสรรเงินกองทุนฯให้กับสหกรณ์ โดยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการกู้เงินกองทุนฯของแต่ละสหกรณ์ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดและจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด และจะมีการจัดชั้นสหกรณ์ว่าสหกรณ์แต่ละประเภท มีขนาดสหกรณ์อยู่ในระดับไหนและควรจะให้กู้เงินจากกองทุนในปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าบางสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯมาโดยตลอด ทำให้โอกาสที่สหกรณ์อื่นๆจะเข้ามาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯนั้นไม่ทั่วถึง กรมฯจึงต้องปรับปรุงการให้บริการด้านแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น และต้องมีการติดตามการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯอย่างแท้จริง ซึ่งสหกรณ์จะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เงินกองทุนฯในการนำไปพัฒนากิจการสหกรณ์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป” 

 

Read : 1468 times

jL Poll Module1

สรรพากรจี้5แสนรายผู้ค้าอี-คอมเมิร์ชต้องแจ้งเสียภาษี ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

เล็งเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*