หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ นายกฯลงพื้นที่ติดตามโครงการของรัฐบาลที่บุรีรัมย์-มหาสารคาม 14-15ก.ค.นี้

นายกฯลงพื้นที่ติดตามโครงการของรัฐบาลที่บุรีรัมย์-มหาสารคาม 14-15ก.ค.นี้

พิมพ์

นายกรัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม


กำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจดูความคืบหน้าโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรี

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจดูความคืบหน้า โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล และเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง ณ บ้านนางสนิท ทิพย์นางรอง บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ชาวบ้านผู้เคยติดการพนัน มีหนี้สิ้นจำนวนมาก และสามีติดเหล้าทำให้ค่าใช้จ่ายไม่พอเลี้ยงชีพ จึงหัดมาทำบัญชีครัวเรือนลงสมุดด้วยตนเอง ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายกลับมามีเงินเหลือเก็บมากขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีจนทำให้เพื่อนบ้านในชุมชนยึดเป็นต้นแบบ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง เป็นศูนย์ขนาดเล็กประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนขนาดเล็ก เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในบ้านลิ่มทองได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นศูนย์ดังกล่าวยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเกษตร การทำบัญชีครัวเรือนให้กับชาวบ้าน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปต่อ ณ โรงเรียนบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมพบปะประชาชนที่มาร่วมงาน

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ฯ และคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้านส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตไหม และพบปะทักทายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ณ บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง ซึ่งชุมชนบ้านหัวสะพานเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเลี้ยงไหมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์อำเภอพุทไธสง ภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหม สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ผลิตออกมาจำหน่ายได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้ามัดหมี่เชิงแดง ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการแปรรูปผ้าไหมเป็นหมอนสมุนไพร หมอนสามเหลี่ยม หมอนทรงมะเฟื่อง หมอนทรงกระดูก และกระเป๋าส่งขายตามตลาดสินค้าโอทอป และส่งจำหน่ายให้แก่ธุรกิจนำไปขายต่อ

โดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะรับฟังการบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอาชีพของชุมชนจากแนวคิดการแก้ไขความยากจน โดยการนำที่สาธารณะไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 48 ไร่ แบ่งให้ประชาชนในชุมชนทั้งหมด ครัวเรือนละ 1 งาน ได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามความถนัด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากโครงการ SML ในการปรับพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร (โอ่งน้ำ) จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้กับเก็บน้ำ และเก็บค่าบำรุงเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แปลงละ 10 บาทต่อเดือน สำหรับแรงบันดาลใจที่สำคัญของชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย คือการเรียนรู้จากพ่อผาย ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีชื่อเสียงทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และปลูกข้าวอินทรีย์ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต วันละ 200 – 300 บาท ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น และเกษตรกรมีความโอบอ้อมอารีช่วยเหลือแบ่งบันกันฉันท์น้องพี่

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังบึงกุย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังการสรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ผังเมือง และภาพรวมการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระเบียงอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 (เส้นทางอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม – ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) พร้อมเยี่ยมชมจุดชมวิวบนชั้น 4 อาคารแปดเหลี่ยม และนายกรัฐมนตรีจะเปิดป้ายบึงกุยสะดืออีสาน พร้อมพบปะประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับบึงกุย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตรงพิกัดศูนย์กลางของภาคอีสาน ได้รับฉายาว่าเป็น “สะดืออีสาน”มีพื้นที่ 2,750 ไร่ จุน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยรอบ โดยทางจังหวัดมีแผนการพัฒนาให้แก้มลิงรองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดต่อไป

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางไปถึงวัดพุทธมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสักการะพระพุทธมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนใต้ต้นโพธิ์ มีลักษณะคล้ายงอกมาจากต้นโพธิ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับฟังความต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับฟังบรรยายสรุปการจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ฯ จะเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด บุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคามให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง

 

Read : 1006 times

jL Poll Module1

ได้คูปองกสทช.มาแล้ว ท่านจะตัดสินใจใช้อย่างไร 

Poll (2)

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) จำเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือไม่
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*