หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ คมนาคมจัดนิทรรศการ-เสวนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ที่พิษณุโลก

คมนาคมจัดนิทรรศการ-เสวนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ที่พิษณุโลก

พิมพ์

 

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดงานนิทรรศการและการเสวนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ ในภาพรวม และภาคเหนือตอนล่าง

พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” และการสัมมนา เรื่อง แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรท้องถิ่น นักวิชาการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนา ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ในวงเงิน ๒ ล้านล้านบาท

การเสวนาและนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุลงในแผนลงทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - พิษณุโลก - เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และสายปากน้ำโพ - เด่นชัย โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

การเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

“แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓” โดย ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย

“Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมพิษณุโลกสู่สากล” โดย นายวิโรจน์  จิรัฐติกาลโชติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจาก สนข.

 “มิติใหม่ทิศทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก 2020”

พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทยทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้ากับนานาประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น “ศูนย์กลางระบบการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)” อย่างสมบูรณ์ เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม จึงจัดได้จัดงานนิทรรศการและการเสวนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในแผนการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อบอกเล่าถึงที่มาของร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน/โครงการที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ ด่านชายแดนต่าง ๆ ความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนฯ ดังกล่าว รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thailand 2020 ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จัดงานนิทรรศการและการเสวนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ในส่วนภูมิภาคครั้งแรกที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้จัดงานนิทรรศการและการเสวนาฯ ที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนลงทุนฯ ให้พี่น้องประชาชนภาคเหนือตอนล่างได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่จะลงทุนในแถบพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในช่วง ๗ ปีต่อไป จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ สร้างรายได้ใหม่ บนพื้นที่ใหม่ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเมืองเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยที่มีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์ สามารถก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ต่อไป

 

 

Read : 1483 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ