หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ กสิกรไทยชี้4เดือนต่างชาติเที่ยวไทย8.84ล้านคน 'จีน'มาเยอะสุดเพิ่มจากปีก่อน92%

กสิกรไทยชี้4เดือนต่างชาติเที่ยวไทย8.84ล้านคน 'จีน'มาเยอะสุดเพิ่มจากปีก่อน92%

พิมพ์

บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ 4 เดือนแรกปี’56 ต่างชาติเที่ยวไทย 8.84 ล้านคน : คาดทั้งปีมีจำนวน 25.4 ล้านคน


ประเด็นสำคัญ
•    การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความคุ้มค่าในสายตาของต่างชาติ ด้วยค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในไทยที่ต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยตามกระแสความนิยมการท่องเที่ยวอย่างประหยัด ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายสำคัญให้เลือกประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยว


•    นักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งครองตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี 2555 ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยวไทยในปี 2556 โดยคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ 3.8-4.0 ล้านคน เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 2.76 ล้านคน
•    ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับคาดการณ์ว่า ตลอดทั้งปี 2556 ภายใต้สถานการณ์ปกติ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 13.6 โดยมีจำนวนสูงถึง 25.4 ล้านคน


ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายหลายประการ ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ อาทิ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี ขณะที่ปัจจัยภายนอกที่บั่นทอนการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวหลักของไทยในภูมิภาคต่างๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มสัดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
    
อย่างไรก็ดี ความคุ้มค่าเงินของการท่องเที่ยวไทย ยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในปลายทางท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีหลายปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อาทิ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่แจ่มใสจากสถานการณ์ความสงบภายในประเทศ รวมทั้ง ความสะดวกสบายและประหยัด ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย อันเป็นผลมาจากการขยายเส้นทางบินตรงจากเมืองต่างๆ ในตลาดท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคต่างๆ ของทั้งธุรกิจการบินต้นทุนต่ำ และธุรกิจการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ  ตลอดจนความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความหลากหลายให้การท่องเที่ยวไทย เพื่อให้สามารถตอบรับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการตลาดในต่างประเทศอย่างกว้างขวางและเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งรักษาส่วนแบ่งในตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีอยู่ไว้ และขยายตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 
ในช่วง 4  เดือนแรกของปีนี้ ภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้ว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันอย่างคึกคัก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความโดดเด่น ด้วยความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และความพร้อมของการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายจากทุกมุมโลกได้อย่างลงตัว ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญของไทย คือ ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ที่ปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นกว่าภูมิภาคอื่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเกื้อหนุนให้ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น จึงส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย เห็นได้จากสถิติการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (จำแนกตามสัญชาติ)

 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวถึงร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือมีนักท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 8.84 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 สูงกว่านักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนสำคัญ มาจากนักท่องเที่ยวจีน ที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เดินทางเข้าท่องเที่ยวในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย ด้วยจำนวน 1.53 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่มีอัตราการขยายตัวโดดเด่นเช่นเดียวกัน

ขณะที่นักท่องเที่ยวจากยุโรป ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงรองลงมาจากนักท่องเที่ยวเอเชีย คือ ร้อยละ 11.9  แม้จะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ช้าลงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพราะหลายประเทศในยุโรปประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ยังคงได้แรงขับเคลื่อนสำคัญจากตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 มีนักท่องเที่ยวรัสเซีย เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 7.33 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภายใต้สถานการณ์ปกติ และปัจจัยหนุนจากการเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ประกอบกับการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นแรงหนุนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงปรับประมาณการตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย ตลอดทั้งปี 2556 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 25.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มสร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 24.5 ล้านคน สร้างรายได้มูลค่า 1.06 ล้านล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรค กระทบการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย อาทิ ปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และปัญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการพัฒนาแพ็กเกจทัวร์ที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ก็จะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยให้ไทยขยายส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปและตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงให้เพิ่มมากขึ้นได้  

ทั้งนี้ การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี 2556 ดังกล่าว ได้แรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวจีน ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเกื้อหนุนให้ชาวจีนมีกำลังซื้อสูงขึ้น ประกอบกับทางการจีนผ่อนคลายความเข้มงวดของกฎระเบียบในการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งกระแสความนิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตามรอยภาพยนตร์จีนที่มาถ่ายทำในประเทศไทยในปีที่แล้ว เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยวไทยของชาวจีนในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับคาดการณ์ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยตลอดทั้งปี 2556 คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 3.8-4.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 2.76 ล้านคนในปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มสร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเพิ่มขึ้น จาก 1.06 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา เป็นประมาณ 1.47-1.55 แสนล้านบาท
    
สำหรับตลาดท่องเที่ยวระยะไกลจากภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซีย ที่มีปัจจัยเกื้อหนุนจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียเอง และการเดินทางมายังประเทศไทยมีความสะดวกมากขึ้น เพราะมีการเพิ่มเที่ยวบินตรง และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ จากเมืองต่างๆ ของรัสเซียมายังกรุงเทพฯ เมื่อประกอบกับประเทศไทยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และความคุ้มค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยวไทย ทำให้มีบริษัทนำเที่ยวของรัสเซียหลายรายสนใจขายแพ็กเกจเที่ยวไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2556 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จากปีที่แล้ว เป็นประมาณ 1.56 ล้านคน และมีทิศทางสร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยมูลค่าประมาณ1.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 จากปีก่อนหน้า

 

 

Read : 1451 times

jL Poll Module1

ครม.เห็นชอบเสนอร่างกม.ภาษีรับมรดกคาดมีผลกลางปีหน้า ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางเส้นหนองคายเชื่อมจีน ควรใช้รูปแบบใด
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*