หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตไตรมาสแรกลดลง12.97%

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตไตรมาสแรกลดลง12.97%

พิมพ์

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2556 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 30,089 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2555) ร้อยละ 12.97

          
นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรก ของปี 2556 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 30,089 คน ลดลงจากปีก่อนในระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบ 34,577 คน จำนวน 4,488 คน หรือร้อยละ 12.97 ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 22,475 คน และสอบผ่าน 8,577 คน หรือร้อยละ 38.16 ของผู้เข้าสอบ โดยแยกเป็นสมัครสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 20,462 คน เข้าสอบ 16,736 คน สอบผ่าน 6,413 คน หรือร้อยละ 38.32 ของผู้เข้าสอบ และสมัครสอบด้วยระบบกระดาษ 9,627 คน เข้าสอบ 5,739 คน สอบผ่าน 2,164 คน หรือร้อยละ 37.71
          
การสมัครสอบดังกล่าว หากพิจารณา แยกเป็นสมัครสอบในเขตกทม.(ส่วนกลาง) และสมัครสอบในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ปรากฎว่ามี การสมัครสอบในเขต กทม. จำนวน 17,185 คน หรือร้อยละ 57.11 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 15,040 คนและสอบผ่าน 6,135 คนหรือร้อยละ 40.79 ของผู้เข้าสอบ สำหรับการสมัครสอบในส่วนภูมิภาคมีทั้งสิ้น 12,904 คน หรือร้อยละ 42.89 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 7,435 คนและสอบผ่าน 2,442 หรือร้อยละ 32.84 ของผู้เข้าสอบ จากสถิติดังกล่าวแสดงว่าปัจจุบันการสมัครสอบและอัตราการสอบผ่านในเขตกทม.มีจำนวนสูงกว่าการสมัครสอบในส่วนภูมิภาค
          
สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ คือ อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครสอบ 17,185 คน อันดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครสอบ 1,649 คน อันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครสอบ 1,048 คน อันดับที่ 4 จังหวัดสงขลา มีผู้สมัครสอบ 1,034 คนและอันดับที่ 5 จังหวัดขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ 934 คน
         
 ผู้อำนวยสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต่อว่า สมาคมได้คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2556 จะเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 17 และจำนวนผู้สนใจสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตจะมีสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 10 ปรากฏว่าที่ผ่านมาจำนวนเบี้ยประกันชีวิตสามารถโตได้เกินคาดหมายซึ่ง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 68,086.42 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 19.49 แต่จำนวนผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตกลับตรงกันข้าม มีผู้สมัครสอบลดลงในอัตราค่อนข้างสูงซึ่งในรอบไตรมาสแรกของปี 2556 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556) มีผู้สมัครสอบที่สมาคมประกันชีวิตไทยลดลงถึง ร้อยละ 12.97
         
 จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของจำนวนผู้สมัครสอบที่ลดลงค่อนข้างมากดังกล่าว พบว่าขณะนี้แทบทุกบริษัท ประสพปัญหาในการชักชวนคนมาสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากมีการวิจารณ์กันใน วงกว้างว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตยากมาก โอกาสสอบผ่านมีน้อย และกว่าจะสอบผ่านได้จะต้องผ่านการสอบหลายครั้ง จึงเกิดความขยาดหรือกังวัลในการที่จะสมัครเข้าสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต หากปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้โดยไม่หาทางแก้ไข ธุรกิจประกันชีวิตอาจจะประสพปัญหาการขาดแคลนตัวแทนประกันชีวิตใหม่ ปัญหาที่ผู้สมัครสอบมีอัตราการสอบผ่านต่ำ คือร้อยละ 38.16 ของผู้เข้าสอบหรือร้อยละ 28.51 ของผู้สมัครสอบ น่าจะมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ คือ ประการแรกข้อสอบอาจจะคลุมเคลือไม่ชัดเจน หรือยากเกินไปสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต และประการที่สองการอบรมหรือการให้ความรู้แก่ผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตของแต่ละบริษัทยังไม่ได้มาตรฐานทำให้ไม่มีความรู้ที่สอดคล้องกับการออกข้อสอบของสำนักงาน คปภ. โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้น คงต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานคปภ. ให้ช่วยพิจารณาดำเนินการ 2 แนวทาง คือ (1) นำข้อสอบที่อยู่ในระดับยากมากที่อัตราการสอบตกตั้งแต่ 70% ขึ้นไปออกจากคลังข้อสอบชั่วคราวเพื่อไปทำการวิเคราะห์ ปรับปรุง ให้มีลักษณะไม่ยากจนเกินไปเพื่อจูงใจให้คนสนใจเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้น และ (2) จัดทำคู่มือการอบรมวิทยากรรวมทั้งจัดให้มีการอบรมวิทยากรของบริษัทประกันชีวิตเพื่อจะได้วิทยากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐานตามเนื้อหาของการออกข้อสอบของสำนักงาน คปภ. อีกทั้งจะช่วยให้ได้ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
         
ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2556 นี้ สมาคมประกันชีวิตไทยมีแผนงานปรับปรุงการจัดสอบตัวแทนประกันชีวิตจากเดิมที่มีการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบกระดาษจะเปลี่ยนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดียวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ซึ่งคาดว่าจะสามารถสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดทั้งในส่วนกลาง(กทม.) และส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป สำหรับในส่วนภูมิภาคสมาคมจะมีการเปิดสอบด้วยระบบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นใน 40 จังหวัด ผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080

 

Read : 533 times

jL Poll Module1

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่


 

Poll (2)

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ