หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home

ปั้นนครนายก'จังหวัดอัจฉริยะ

พิมพ์

ปั้นนครนายกสู่ "จังหวัดอัจฉริยะ"นำร่องนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์  ผู้ว่าฯ"สุรชัย ศรีสารคาม" ชู 13 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพิ่ม"จีดีพี-รายได้-การกระจายรายได้-ความสุข" ตั้งเป้าปีละ 10% พร้อมยกระดับบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเป็นกุญแจสู่บริการรัฐ-เอกชน   ดึงทีโอที-กสท ลงทุนโครงข่าย- ติดตั้งให้บริการฟรีไว-ไฟสถานที่สำคัญ   
 ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมแผนขับเคลื่อนจังหวัดนครนายกไปสู่จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)   และเพื่อตอบสนองแนวนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล อาทิโครงการรับจำนำข้าว, โครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค, โครงการช่วยปลดหนี้เกษตรกร, โครงการครัวของโลก, โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น
 ทั้งนี้ภายหลังจากที่รัฐบาลมีแนวนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์   จังหวัดนครนายก จึงอาสารัฐบาลมาจัดทำโครงการต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ   โดยจำลองการบริหารจัดการรัฐบาลมาทดลองทำในระดับจังหวัด ซึ่งหากทำแล้วเห็นผล รัฐบาลสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ   โดยจุดแข็งของนครนายกคืออยู่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่   แต่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ลุ่ม  และภูเขา   มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก  มีทั้งอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม"
 สำหรับแผนการพัฒนานครนายกไปสู่จังหวัดอัจฉริยะนั้น   จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน   โดยจังหวัดจะใช้ 13 ยุทธศาสตร์ อาทิ  การเป็นเมืองน่าอยู่ ,เมืองแห่งสังคมการเรียนรู้, เมืองแห่งการท่องเที่ยว  ,เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม     และเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย  เป็นตัวขับเคลื่อน    โดยมีดัชนีชี้วัดที่สำคัญ คือ 4 เพิ่มกับ 1 ลด   โดย 4 เพิ่มประกอบด้วย  1.เพิ่มดัชนีมวลรวมของจังหวัด,  2.เพิ่มรายได้ประชากรในจังหวัด, 3.เพิ่มการกระจายรายได้ของคนในจังหวัด  และ 4.เพิ่มดัชนีความสุขของคนในจังหวัด   ส่วน 1 ลด คือ ลดค่าบริหารจัดการภาครัฐลง ทั้งค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร  และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 
 ปัจจุบันจังหวัดนครนายก มีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือจีดีพี อยู่ประมาณ 80,000 ล้านบาท  มีรายได้ประชากรอยู่ที่ประมาณ  80,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ   ซึ่งเชื่อว่าภายหลังจากการขับเคลื่อนจังหวัดไปสู่จังหวัดอัจฉริยะ จะทำให้เกิดการลงทุนมากขึ้น  โดยจังหวัดจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านต่างๆ   อาทิ การส่งเสริมการจัดตั้งซอฟต์แวร์ปาร์ค  เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในจังหวัดมากขึ้น    ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการก่อสร้าง การขายสินค้าและบริการ  การท่องเที่ยว  ท้ายสุดก็ช่วยผลักดันจำนวนประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 คน ภายในระยะเวลา 4 ปี จากปัจจุบันมีประชากร 250,000 คน และช่วยผลักดันจีดีพี  และรายได้ประชากรของจังหวัดเพิ่มขึ้น    ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้แต่ละปีดัชนี 4 เพิ่ม  จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10% 
 ดร.สุรชัย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ภายใต้จังหวัดอัจฉริยะนั้น บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัทกสท โทรคมนาคมฯ จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการฟรีไว-ไฟ ความเร็ว 2 เมกะบิต ในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด    ซึ่งภายในระยะเวลา 12 เดือนจังหวัดตั้งเป้าหมายจะมีบริการฟรีไว-ไฟ เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 ส่วนการพัฒนาบริการภาครัฐนั้นจะมีการพัฒนาบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสมาร์ทการ์ด  ให้เป็นบัตรที่ฉลาดจริงๆ สามารถใช้บริการหลากหลาย   ประชาชนสามารถติดต่อรับบริการภาครัฐต่างๆ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว  ที่สำคัญบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด จะเข้ามาช่วยตอบสนองนโยบายต่างๆของรัฐบาล ทั้งโครงการรับจำนำข้าว  โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร  และบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค  โดยภายในปีแรกจะเริ่มต้นจากบริการภาครัฐก่อน โดยจะมีแก้กฎระเบียบต่างๆ ทั้งการกระจายอำนาจ  และการมอบหมายอำนาจ    หลังจากนั้นจะเริ่มเจรจากับสมาคมธนาคาร เพื่อให้สามารถใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นบัตรเอทีเอ็มที่สามารถใช้ทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้
ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานหรือแอพพลิเคชัน ในการให้บริการประชาชน  อาทิ แบบฟอร์มยื่นชำระภาษี  หรือ ประกันสังคม ขึ้นมาให้บริการผ่านระบบคลาวด์สาธารณะ  ซึ่งประชาชนสามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เชื่อมต่อเข้ามาดึงข้อมูล เพื่อใช้บริการได้ด้วยตัวเอง (Self Service)  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวอีกว่า ด้านงบประมาณในเบื้องต้นจังหวัดจะใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด ประมาณ 10 ล้านบาทในการพัฒนาความพร้อมบุคลากรภาครัฐ   ส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นกระทรวงไอซีที  จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างซอฟต์แวร์  ขณะที่หน่วยงานในสังกัด อาทิ  บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณลงมาลงทุนด้านโครงข่าย    ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านงานทะเบียน    และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้จัดทำงบประมาณแบบบูรณาการสำหรับผลักดันโครงการดังกล่าว
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  หรือ ไอซีที   กล่าวว่าสาเหตุที่เลือกนครนายกนำร่องโครงการจังหวัดอัจฉริยะ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่เกินไป มีความพร้อมด้านระบบโครงข่ายสื่อสารระดับหนึ่ง  ขาดแต่ก็ในส่วนของเครือข่ายเข้าถึงบ้านเรือนเท่านั้น ที่สำคัญเป็นจังหวัดที่มีอำเภอเพียง 4 อำเภอแต่มีภูมิประเทศที่หลากหลายมิติ มีทั้งภูเขา แม่น้ำ ทำให้สามารถทดลองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบได้ 
 ขณะที่นายนาถ ลิ่วเจริญ  ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจีฯ  ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แบบครบวงจรในไทย กล่าวว่าบริษัทสนใจจะนำความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการไอทีเข้าไปช่วยจังหวัดนครนายกในการจัดทำโครงการนำร่องจังหวัดอัจฉริยะ  ซึ่งมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการขยายผลสู่ภาพใหญ่ในระดับแมคโคร 
 อนึ่งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดนครนายก    จะมีการลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และบริษัท กสท โทรคมนาคมฯ ในการดำเนินการโครงการนำร่องจังหวัดอัจฉริยะ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,714   16-18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 

Read : 5613 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart